Duurzaamheid

Inleiding
Het is de missie van Le Champion om aan een gezonde en actieve samenleving bij te dragen door mensen van alle leeftijden en van alle niveaus sportevenementen aan te bieden op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen. Met deze doelstelling wordt ook direct een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van duurzaamheid. Verder streeft de sportorganisatie ernaar de evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren en in te zetten voor goede doelen. Om in te spelen op het maatschappelijke belang van duurzaamheid en dit ook te kunnen uitdragen heeft Le Champion in samenwerking met de Gemeente Amsterdam in 2012 meegewerkt aan de pilot Verduurzamen TCS Amsterdam Marathon. In die pilot zijn onder meer de duurzaamheidsaspecten en ketenpartners van de TCS Amsterdam Marathon in kaart gebracht. Per aspect is vastgesteld hoe het evenement hier op scoort. Uiteindelijk is dit herhaald bij enkele van de andere 60 evenementen die Le Champion organiseert, waaronder de Egmond Halve Marathon en Egmond-Pier-Egmond.

Daarnaast heeft Le Champion in de periode van 2013 t/m 2015 in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Stichting Duurzaam Organiseren en SMK (Stichting Milieukeur) deelgenomen aan de Barometer Duurzame Evenementen. Dit is een milieucertificaat, waarbij een duurzaam evenement via een set van milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. De conclusies en aanbevelingen die de pilot, de observaties in Egmond en de Barometer Duurzame Evenementen hebben opgeleverd vormen een belangrijke basis voor het duurzaamheidsbeleid van Le Champion, waarin naast de evenementen ook de bedrijfsvoering van de organisatie zelf aandacht krijgt. Het beleid is bedoeld als uitgangspunt voor het operationeel werkplan duurzaamheid dat per evenement wordt vormgegeven en uitgevoerd. De werkplannen worden per jaar opgesteld, geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.

Doelstellingen
Met het duurzaamheidsbeleid wil Le Champion het volgende bereiken:
1) Vergroten van de positieve en verkleinen van de negatieve impact van de eigen bedrijfsvoering (evenementen en overige activiteiten) en ketenpartners van Le Champion op de maatschappij (people, planet en profit).
2) De ketenpartners ondernemen aantoonbaar duurzaam of maatschappelijk verantwoord.
3) Vergroten van het positieve imago van Le Champion als duurzame organisatie, die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.
4) Werven en binden van stakeholders (waaronder ook eigen medewerkers), die waarde hechten aan het duurzame karakter van Le Champion.

Strategie
In algemene zin legt Le Champion de nadruk op de thema’s waar de invloed van duurzaamheidsmaatregelen het grootste is en waar de stakeholders het meeste belang aan hechten. Hier legt Le Champion in de externe en interne communicatie dan ook de nadruk op. De focus wordt vanuit die gedachte gericht op de hoofdthema’s energie, water, afval, catering, mobiliteit, locatie en bodem en groen. Het streven is deze hoofdthema’s zoveel mogelijk meetbaar te maken door milieuverbruik te registreren en op de metingen in te spelen. Met name met gemeentes en leveranciers wordt gekeken waar zij kunnen faciliteren in het verder verduurzamen van de evenementen. Le Champion blijft haar deelnemers en andere stakeholders informeren over de voortgang van het duurzaamheidsbeleid, waar mogelijk, om zelf een bijdrage te leveren.

Duurzaamheidsacties tijdens de TCS Amsterdam Marathon
Om de duurzaamheidsacties wat meer gevoel te geven staan hieronder een aantal acties tijdens de TCS Amsterdam Marathon 2019

  • Er wordt vooral gebruik gemaakt van vaste stroompunten, dus bijna geen aggregaten. Als er geen vast stroompunt beschikbaar is, wordt er gebruik gemaakt van zo schoon mogelijke brandstof. 
  • Alle urine wordt opgevangen en afgevoerd naar Waternet, welke uit de urine waardevolle nutriënten haalt. 
  • Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van LED-verlichting.
  • Het afval wordt gescheiden en hier wordt door meerdere verantwoordelijken toezicht op gehouden.
  • ECO Toilet maakt alleen gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
  • Rondom het stadion is er gratis leidingwater voor de deelnemers.
  • Rondom het Olympisch Stadion geldt er een statiegeldsysteem op harde plastic bekers in samenwerking met NH-catering wordt dit verzorgd. 
  • Deelnemers en supporters worden gestimuleerd met het openbaar vervoer te reizen.