Reglement Business Run

Toepassing Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 Wijze van voortbeweging Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

 Startpositie Deelnemers aan de Business Run starten vanuit een speciaal daartoe ingericht “Business startvak”. Start een Deelnemer vanuit een ander startvak, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

 Startnummer De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Medisch paspoort

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

 Deadline / laatste loper In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet de finish zijn gepasseerd. Deelnemers die buiten de limiettijd finishen, worden niet opgenomen in de uitslag. Er gelden de volgende tijdslimieten:

– 21,1 km: 3 uur; – 8 km: 1.05 uur.

Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Instructies wedstrijdleiding Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Tijdregistratie Elke deelnemer dient te lopen met een door de organisatie ter beschikking gestelde MYLAPB BibTag. Voor registratie van de uitslag dient men vanuit het juiste startvak de matten bij de start te passeren.

Teamuitslag a. Elk Team dient uit minimaal vijf personen te bestaan om in de teamuitslag te worden opgenomen; b. Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar geteld van de vijf snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e loper doorslaggevend. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar; c. De gelopen tijd wordt bepaald door de netto-tijd die met de BibTag is geregistreerd. Startvertraging zal dus worden verrekend; d. Deelnemers die met meer dan één BibTag lopen worden gediskwalificeerd.

Vaststelling uitslag De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Overige bepalingen – De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. – Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen. – Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. – Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. – De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. – Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Overige gevallen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

 

 

Mis niets en ontvang het laatste hardloopnieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief